• Image of Mugshot (in black)
  • Image of Mugshot (in black)

Black. Skatewear T-shirt. Kramer- the original pimp.